Merujuk kepada perkara di atas, berikut merupakan lampiran Polisi Keselamatan, Kesihatan dan Persekitaran untuk makluman dan tindakan.  Sila gantikan polisi yang baharu di setiap PTJ untuk rujukan kepada semua staf. Sila download dan tampal di makmal masing-masing.