UG CM 2000

Updated : 02/05/2016

 1. Aplikasi Artificual Neutral Network Didalam Pentaksiran Jambatan : Tan Jun Yew
 2. Fakt.ur Yang Mempengaruhi Produktiviti Di Tapak Bina : Nazrul Azmi Bin Md Nasir
 3. Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekedaan Di Tapak Bina Kajian Kes Pandangan Buruh Binaan : Norbadru Muhidzam Bin Abd
 4. Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina Kajian Kes Pandangan Buruh Binaan : Norizan Md Isa
 5. Kaeclah Pengurusan Sumber Manusia Yang Efektif Kearah Peningkatan Kualiti Dan Produktiviti : Chew Boon Cheong
 6. Kajian Keatas Kemahiran Yang Diperlukan Oleh Seseorang Pengurus Projek Dalam Mengendalikan Projek Pembinaan : Surlawati A/p Ramamoorthy
 7. Kajian Kelewatan Proses Penyediaan Dokumen Tender Dewan Bandaraya Kuala Lumpur : Rohaidah Bte Mohd Said
 8. Kajian Kes Keberkesanan Program Rawatan Air Semburan Penclinginan Tuangan Terus Di Perwaja Steel Sdn Bhd : Anang Bin Abd Rahman
 9. Kajian Kes Terhadap Kelebihan Penggunaan Sistem Bumbung’Berstruktur Berentang Panjang Aramax Berbanding Kerangka Portal Dengan Kepingan Keluli : Chong Ming Fei
 10. Kajian Kes Terhadap Pembinaan Bersistern Menggunakan Acuan Terowong : Abdul HaNd Bin Salamon
 11. Kajian Mengenai Penilaian Kebolehbinaan : Mohd Sidek Bin Ngadari
 12. Kajian Mengenai Perlaksanaan Program Pengurusan Keselamatan Kontraktor Di Optimal Projek : Mohd Zahiz Bin Abu Bakar
 13. Kajian Pemilihan Dan Penilaian Kontraktor Bagi Suatu Projek Pembinaan : Norzul Husni Bin Nordin
 14. Kajian Penggunaan Borang PAM IEM Dan JKR 203 (A) Didalam Pengurusan Kontrak Binaan : NorAyati Bte Embong
 15. Kajian Penggunaan Perisian Anggaran Kos Dalam Projek Kejuruteraan Awam : Rais Bin Ramli
 16. Kajian Pengurusan Kontrak Di Jabatan keda Raya Kota Tinggl Johor : Rosilawati Bte Misdi
 17. Kajian Pengurusan Kontraktor Di Majlis Daerah Kota Tinggi : Rohan! Bte Ismail
 18. Kajian Pengurusan Tapak Bina Di Putrajaya : Mustafa Maafof Bin Junid
 19. Kawalan Kos Semasa Pembinaan – Kajflan Kes’ : Yee Chee Sam
 20. Kesan Pemilihan Kaedah Pembinaan Keatas Tempoh Siap Dan Kos Pendek : Adlan Rafhan Bin Burahan
 21. Kesan Pernilihan Kaeclah Pernbinaan Keatas Tempoh Siap Dan Kos Projek : Norazizi Bin Mukhibat
 22. MS ISO 9000 Didalam Inclustri Binaan Di Malaysia Kajian Kes Jabatan Keda Raya Pahang : Salful Azhar Bin Ahmad
 23. Pandangan Pihak Pengurusan Tentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Kajian Kes : Azymaria Joriasafiqe
 24. Pandangan Pihak PengurusanTentang Isu Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Di Tapak Bina : Kajian Kes : Anis Sabrina Bte Hj Mohd
 25. Pemantauan Keselamatan Empangan : Kajian Kes Di Jabatan Pengairan Dan Saliran : Khairunisah Bte Husain
 26. Pembinaan Jambatan Menggunakan Kaeclah Bersegmen Julur – Kajian Kes : Chia Khing Fuat
 27. Pemilihan Kaeclah Pembinaan Untuk Keda Konkrit Berdasarkan Kos Dan Masa : Mohd Zaki Bin Mustaffa
 28. Pengurusan Tapak Dengan Bantuan Web-Based : Ismawi Bin Muhammad
 29. Penilaian Kebolehbinaan: Kajian Kes : Faizul Bin Haji Ideris
 30. Penilaian Kontraktor Menggunakan Sistem Pakar : Ahmad Zaidi Bin Mohd
 31. Penyenggaraan Bangunan Dan Infrastruktur Dala . m PDRM Kajian Kes : Najhan Bin All
 32. Penyenggaraan Bangunan Perumahan Tinggi : Fok Kok Liang
 33. Perfaksanaan Dan Pernatuhan Mengikut Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dan Peraturan Kilang Dan Jentera : Azman Bin Umar
 34. Produktiviti Buruh Di Tapak Pernbinaan Kajian Kes : Amizan.Bin Abdullah
 35. Prosedur Bagi Pengurusan Didalam Menghadapi Bencana Akibat Jerebu : Zurina Bte Abd Hamid
 36. Prosedur Bagi Pengurusan Didalam Menghadapi Bencana Akibat Jerebu : Aida Jasmin Md Jamil
 37. Proses Pengurusan Keda Struktur Keluli Dalam Projek Pembinaan : Chong Kok Boon
 38. Sistern Pernantauan Penjaclualan Projek Yang Berasaskan Larnan WEB : Ng Mary
 39. Teknologi Maklumat Dalam Membantui Pengurusan Projek Penyelenggaraan Jalanraya Di DBKL : Zulkufli Idds
 40. Tugas pengurus Projek Di Tapak Bina : Dina Rufisa Bte Takbir Ahmad