Kata Aluan Dari Pengerusi Jawatankuasa OSHE Sekolah Komputeran

 

Prof. Madya Ts. Dr. Wan Mohd Nasir bin Wan Kadir
Pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sekolah Komputeran (SC)

Pertama sekali, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Sekolah Komputeran (SC) ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua atas kesediaan anda untuk melayari laman web ini. Bagi pihak, Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan SC saya sangat mengalu-alukan anda semua membaca maklumat yang berkaitan.

Tujuan utama pembangunan laman web bagi Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan SC adalah untuk memastikan jawatankuasa selaras dengan perkembangan semasa teknologi maklumat (IT) dan membolehkan penyebaran maklumat secara langsung dan garis panduan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan terutamanya untuk staf dan pelajar.

Akta OSH 1994 yang digariskan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan di bawah Kementerian Sumber Manusia, Malaysia perlu dipatuhi dari masa ke semasa untuk memastikan risiko Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSH) boleh dicegah dan dikawal. Tambahan pula keselamatan, kesihatan dan kebajikan orang yang diambil kerja adalah salah satu aspek yang paling kerap ditekankan oleh kerajaan untuk memastikan bahawa persekitaran kerja yang kondusif dan dengan itu perkhidmatan dapat meningkatkan juga disediakan dalam produktiviti yang lebih baik dan berkualiti.

Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan SC adalah sebagai platform untuk menyokong dasar-dasar yang digariskan oleh Jabatan Alam Sekitar, Unit Keselamatan dan Kesihatan Persekitaran Pekerjaan UTM khusus untuk bertanggungjawab dalam menyediakan, mewujudkan dan mengekalkan keselamatan dan persekitaran kerja yang sihat terutama untuk semua ahli UTM dan setiap pihak yang berurusan dengan UTM itu mengikut kehendak undang-undang negara.

Akhir sekali, adalah diharapkan bahawa setiap aktiviti yang dijalankan oleh Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan SC dan maklumat yang disediakan melalui laman web ini boleh membawa manfaat yang besar untuk kakitangan dan pelajar serta mewujudkan kesedaran terhadap Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dan dengan itu peradaban persekitaran yang selamat dan sihat terutamanya di tempat kerja dan secara amnya juga pada bila-bila masa dan di mana sahaja.

Sekian, terima kasih.